Privacybeleid | NHMB software

NHMB software Privacybeleid

Privacybeleid NHMB software 


Onderstaand leest u het privacybeleid van NHMB software. NHMB software is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn gevestigd aan de Mallemoolen 25 A, 6901 GS Zevenaar.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


NHMB software is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt de website van https://www.nhmbsoftware.nl/ en uw contactpersonen bij NHMB software, wanneer u diensten van ons afneemt, of op een andere manier met ons in contact treedt.


Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, hangt af van de dienst die u van ons afneemt. Wij kunnen onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Identificatie Contactgegevens; naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Contractgegevens; klantnummer, contractnummer, bank- en betalingsgegevens. Gegevens met betrekking tot uw identiteit; gegevens om uw identiteit vast te stellen, zoals een rijbewijs of identiteitsbewijs.

Gedragskenmerken

Gebruik van websites en communicatie; informatie over uw websitegebruik, of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld doormiddel van cookies en andere volgtechnieken.

Gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid; informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid, transacties of betalingen die nog niet aan ons zijn verricht.


Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?


Uw persoonsgegevens worden door NHMB software onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

Naleving van wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen; NHMB software heeft een aantal wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens voor zover nodig.

Preventie strafbare feiten; ter voorkoming van strafbare feiten of criminele handelingen. Garanderen van productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of services.

Bedrijfsanalyse-rapporten; om onze producten en services voortdurend te verbeteren, voeren wij analyses uit op basis van contractinformatie en klantgegevens. Naleving van contractuele verplichtingen

Contractbeheer; contractbeheer omvat de acceptatie, implementatie, administratie, aanpassing en verwerking van onze contracten.

Contractueel contact en klantenservice; gedurende de contractuele relatie kan er sprake zijn van inkomend of uitgaand klantencontact.

Claimbeheer; in het geval van eventuele schade of claims.

Contractbeëindigingsbeheer; in het kader van de beëindiging van het contract zullen wij contact met u opnemen.

Promotionele communicatie

Reclame en marketing; wij verwerken uw gegevens om u te informeren over onze aanbiedingen die u mogelijk interesseren.

Klanttevredenheidsonderzoek; om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij de wensen van onze klanten, kunnen wij u vragen om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het invullen van dit onderzoek zullen wij u vragen of wij uw persoonsgegevens, samen met uw antwoorden, mogen verwerken.


Worden uw gegevens overgedragen?


NHMB software gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van het contract. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, zoals overheidsinstanties, voor zover wij dat wettelijk verplicht zijn. Verwerking in het buitenland; doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, zoals dat toepasselijk is in de EU.


Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?


Wij maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen zoals dataversleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden.

Uw gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening door NHMB software kunnen in een geanonimiseerde vorm worden gebruikt om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat de gegevens niet langer rechtstreeks naar u kunnen worden teruggeleid.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft NHMB software een intern databeleid ontwikkeld.


Wat zijn uw rechten?


Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met NHMB software via het contactformulier op de website van https://www.nhmbsoftware.nl/.
Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van NHMB software:

Recht van inzage: U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en – indien van toepassing – de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd.

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben. Recht op het wissen van uw gegevens: U kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en NHMB software geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of hebben wij uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Recht op beperking van verwerking: U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door NHMB software onrechtmatig is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij. Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen: Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten: NHMB software neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermings-autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website.